Type Alias ctru_sys::ndspOutputMode

source ·
pub type ndspOutputMode = c_uchar;
Expand description

Data types

§Sound output modes.