Type Alias ctru_sys::GPU_BUMPMODE

source ·
pub type GPU_BUMPMODE = c_uchar;
Expand description

Bump map modes.