Constant ctru_sys::GPU_BUMP_AS_BUMP

source ·
pub const GPU_BUMP_AS_BUMP: GPU_BUMPMODE = 1;
Expand description

< Bump as bump mapping.